Christ in II Corinthians

II Corinthians 2:14-17, 3:16-4:6

Chris Fouts